GDPR

 

Ochrana osobních údajů

Děkuji za vaši návštěvu na mých stránkách, těší mě váš zájem. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře.

Pokud jste mým zákazníkem, klientem nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem Jana Snížková, IČ 45873321, se sídlem Nad Rybníčkem 1735/4, Říčany.
Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle +420777631888 nebo na e-mail: objednavky@centrum-jas.cz.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
Plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

● poskytování služeb, plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail a jméno nezbytně potřebuji k plnění smlouvy.

● vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

● fotografická a video dokumentace

Pouze na základě vašeho souhlasu mohu použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů. Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: objednavky@centrum-jas.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 20-ti dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 60 dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu
osobních údajů.

Bezpečnost

Jana Snížková přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů

Jana Snížková používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek a zákaznickou administrativu vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Spolupracovníci jsou z mé strany vázáni diskrétností.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení správce: Jana Snížková se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce u nabízených procedur Jany Snížkové jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako klienta. Používám je k realizaci objednané služby, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí klient se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Jany Snížková, Nad Rybníčkem 1735/4, Říčany, IČ 45873321, jakožto správce a s jejich následným zpracováním. Každý účel zpracování  a doba udělení souhlasu jsou definovány u konkrétního webového formuláře.

 

 

 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

 

Jméno a příjmení

.............................................................................................................

Narozen/á

.............................................................................................................

Bytem

.............................................................................................................

(dále jen „Subjekt údajů”)

 

Uděluje tímto

Jméno a příjmení živnostníka: Jana Snížková

IČ: 45873321

Sídlo provozovny: Pomezní 1467/5

e-mail: objednavky@centrum-jas.cz

tel.: +420777631888

dále jen „Správce“

 

Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

jméno a příjmení,

poštovní adresa,

emailová adresa,

telefonický kontakt

.

2. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

·

Správcem osobních údajů podle

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

je Správce.

·

Vaše osobní údaje zpracovávám

Z důvodu vyřízení Vašich objednávek

·

Zpracovávám vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané procedury.

·

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání obchodního vztahu.

 

 

·

Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

·

Vaše osobní údaje poskytuji jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

·

Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR

·

Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

·

Kdykoliv máte právo

odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat

ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

 

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

 

V....................................... dne ..............................

 

 

.......................................

podpis Subjektu údajů